Επικοινωνία

E.EN.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Καρνεάδου 9(5ος όρ.) 10675, Αθήνα

T: 210 7289000
F: 210 72 95978
E: secretary@eene.gr

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ